7970 series
깔끔하면서 절제된 디자인으로 윗면의 박음질이 고급스러운 현대적 감각의 가죽 케이스입니다.

재질: 목재 / 인조가죽 / 스웨이드
컬러: 블랙(내부-베이지), 퍼플(내부-퍼플)

7971. 80 x 80 x H65 (mm)-----Ring
7972. 110 x 110 x H55 (mm)---Earring
7973. 110 x 110 x H55 (mm)---Brooch
7974. 110 x 110 x H55 (mm)---Bracelet
7976. 105 x 160 x H60 (mm)---Set
7977. 195 x 195 x H60 (mm)---Necklace
7978. 195 x 195 x H60 (mm)---Set